Category Archives: Agnani Sunder

Agnani Sunder – Sindhi Writer- Jaipur

Born 1936.

Nanga pathar ( The Nude stone) 1976

Pannia ja Rasta ( Roads of Pannia) 1996

Paacha (Shadows ) 1987

Cartoons : Biyo Passo ( The other side)

Address: 3 Ta 24 Jawahar Nagar,

Jaipur 302004

Tel 0091 -141-651747